Daň z nehnuteľnosti a priznanie v roku 2023

Získali ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti.

Daň sa neplatí spätne

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností sa platí v aktuálnom roku, teda v roku 2023 daňovníci zaplatia daň na rok 2023. Naplatia ju spätne.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak teda daňovník získal nehnuteľnosť počas roku 2022, do 31. januára 2023 musí oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti.

Zánik povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností. Ak daňovník počas roku 2022 nehnuteľnosť predal alebo prestal prenajímať, jeho daňová povinnosť zaniká k 31. decembru 2022. Túto skutočnosť oznámi správcovi dane do 31. januára 2023.

Oznámenie

Dôležité je tiež vedieť kto, akým spôsobom a komu oznamuje vznik a zánik daňovej povinnosti v súvislosti s daňou z nehnuteľností.

To, ako si správne a bezchybne vykonať svoje povinnosti, ktoré súvisia s vaším majetkom, vám pomôže aj seriál Hospodárskych novín Dane 2023.

Štartuje už v januári, potrvá do konca marca a v tomto období nájdete v tlačených HN každý deň kvalitné a komplexné témy o daniach a odvodoch pre živnostníkov i tých, ktorí podnikajú formou s. r.o.

 

Zdroj:  hnonline.sk