Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „nariadenie“)

 

I. Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)

 Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31792332,  registrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 12. marca 1998 pod č. VVS/1-900/90-13663,

poverený zástupca: Ing. Zuzana Jakabíková, e-mail:  sekretar@narks.sk, tel. č.: +420 902 952 391 / ďalej len NARKS / 

Zodpovedná osoba NARKS pre oblasť ochrany osobných údajov v zmysle zákona a nariadenia  nie je osobitne vymenovaná.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom je:

1)  poskytovanie vzdelávacích služieb na základe prihlášky k účasti na vzdelávaní v Akadémii NARKS, vrátane modulu e-learningu, alebo na konferenciách  a kluboch NARKS, ktorých organizátorom je NARKS, najmä príprava študijných materiálov a zasielanie pokynov k priebehu kurzu, evidencia a prezenčné listiny účastníkov vzdelávania NARKS, vystavovanie certifikátov o absolvovaní kurzov a školení,  evidencia absolventov kurzov, evidencia faktúr a všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie vzdelávania, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy,

2) evidencia členov v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska, ktorá je záujmovým nezávislým združením fyzických a právnických osôb podnikajúcich v oblasti nehnuteľností a obchodovania s nimi. Evidencia kontaktných údajov a plnenia podmienok v súvislosti s členstvom v NARKS, evidencia faktúr a všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, evidencia vo verejnom zozname členov NARKS za účelom podpory znalosti členov,  vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením povinností vyplývajúcich z členstva – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej činnosti a dosahovanie základných cieľov NARKS, tak ako sú definované v Stanovách NARKS. Členovia NARKS sa vstupom do NARKS zaviazali dodržiavať Stanovy NARKS. Členstvo, práva a povinnosti členov sú popísané v KAPITOLE III Stanov.  Právnym základom činnosti asociácie je zákon č. 83/1990 Zb. z 27. marca 1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3) evidencia licencovaných realitných maklérov a zodpovedných osôb licencovaných realitných kancelárií v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska na základe prihlášky na testovanie, zasielanie pokynov k priebehu testov, evidencia a prezenčné listiny účastníkov testovania NARKS, vystavovanie certifikátov o absolvovaní licenčných  testov,  evidencia absolventov licenčných testov, evidencia faktúr a všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie vzdelávania, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t.j. náš oprávnený záujem, ktorým je záujem na riadnom fungovaní NARKS v súlade s jeho Stanovami,

4) verejná evidencia licencovaných realitných maklérov a zodpovedných osôb licencovaných realitných kancelárií v registri na webovom sídle Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby,

5) spracúvanie osobných údajov za účelom vybavovania reklamácií a sťažností, týkajúcich sa členov NARKS a ich maklérov – účelom je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je zabezpečovanie jedného zo základných cieľov NARKS ako je definované v Preambule Stanov NARKS, Článok 4 Predmet činnosti a ciele asociácie, odsek 1, písmeno d), a to dbať u svojich členov o zvyšovanie profesnej úrovne, o dodržiavanie právnych noriem, profesnej etiky a morálky (etický a morálny kódex). Členovia NARKS sa vstupom do NARKS zaviazali dodržiavať Stanovy NARKS. Proces vybavovania sťažností a sporov  je popísaný v KAPITOLE V, Spoločné ustanovenia, Článok 4, Riešenie sporov.

6) vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

7) evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

8) reklama a marketing prevádzkovateľa ako neziskovej organizácie, najmä zasielanie informačných newsletterov o našich aktivitách a aktuálnej ponuke vzdelávacích kurzov  – právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej neziskovej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by nebolo možné naplniť základný cieľ NARKS, ktorým je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných.

Podľa platných Stanov NARKS ako je uvedené v Preambule, článok 4, k dosiahnutiu stanovených cieľov a predmetu činnosti bude NARKS bude podľa tohto článku, bodu a/  : organizovať prednášky, kurzy, semináre, sympózia, kongresy a ďalšie odborné akcie zamerané na problematiku nehnuteľného majetku, b/ vydávať informačné bulletiny, správy a publikácie, d/ organizovať alebo spolupracovať pri organizovaní veľtrhov a búrz nehnuteľností.

 • Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania Vášho členstva v NARKS, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z neho vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania členstva v NARKS namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať; Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia Vaše členstvo v NARKS nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou prihlášky, ktorou sa uchádzate o členstvo v NARKS, ako aj nevyhnutnou náležitosťou evidencie členov, ktorú NARKS vedie. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku/trvaniu Vášho členstva v NARKS, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli;

 

 • Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom) iba výnimočne; sprostredkovateľmi sú subdodávatelia konferencií (za účelom registrácie na konferenciu), účtovníci, právnici, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, osoby vykonávajúce správu IT systémov, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť,

 

 • V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.

 

II. Ďalšie práva dotknutej osoby

 • Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia)

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 • Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia)

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

 • Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 nariadenia)

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia)

V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho konania.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia)

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia)

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.

V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 nariadenia)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79 nariadenia)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať

 1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v nariadení.

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2

Tel. kontakt (asociácia): +421 902 952 391
Tel. kontakt (vzdelávanie, členstvo): +421 902 952 454
e-mail: narks@narks.sk

 

Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 zákona.

Celé znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.